Kontakt

Sídlo společnosti

S SERVIS, s.r.o.
Horní náměstí 264/18
669 02 Znojmo

tel: +420 956 785 111
e-mail: pojisteni@s-servis.cz

Více informací

Zeptejte se

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se nás zeptat na cokoliv, co Vás zajímá.

Kontaktujte nás !

Aktuálně

Sdělení předsedy představenstva

V Praze, 25. 9. 2020

Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi, abych Vás informoval o realizované změně v nastavení dosavadní spolupráce s Vámi a z toho plynoucím cíli - posílit naše dosavadní obchodní aktivity v oblasti pojištění v obou leasingových společnostech patřících do Finanční skupiny České spořitelny – sAutoleasing, a.s. a Erste Leasing a.s., který na trhu funguje pod značkou Leasing České spořitelny.

Zásady zpracování osobních údajů v S SERVIS


Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti S SERVIS, s.r.o.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Subjekty, jejichž osobní údaje S SERVIS zpracovává, mohou být zejména klienti a potenciální klienti S SERVIS především pojistníci a pojištění, návštěvníci webových stránek a uživatelé jiných komunikačních a obchodních kanálů, další účastníci pojistných vztahů (poškození, účastníci, svědci pojistných událostí, likvidátoři, znalci a technické osoby), popř. další subjekty, ke zpracování jejichž osobních údajů svědčí S SERVIS oprávněný zájem.

Co se o osobních údajích dozvíte?

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • jak s nimi nakládáme,
 • z jakých zdrojů je získáváme,
 • k jakým účelům je využíváme,
 • komu je smíme poskytnout,
 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
 • a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

Zásady zpracování osobních údajů v S SERVIS představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“). Specifikům, která se týkají osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců S SERVIS a externích spolupracovníků S SERVIS se věnují samostatné zásady zpracování osobních údajů.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI S SERVIS

Informace o správci a zpracovateli osobních údajů:

Obchodní firma: S SERVIS, s.r.o.
IČO: 263 07 201
DIČ: CZ26307201
Sídlo: Znojmo, Horní náměstí 264/18, PSČ 669 02

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Obchodní firma: Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. IČO: 293 04 873
Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1932/13, Černá Pole, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: JUDr. Jiří Feichtinger, Ph.D.,
E-mail: jiri.feichtinger@akfz.cz
Tel.: +420 723 398 632

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V S SERVIS A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas:

 • alternativní posouzení rizik,
 • nefinanční služby našich partnerů,
 • marketingové činnosti,
 • automatizované rozhodování,
 • podpisová biometrie

Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme:

 • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv,
 • splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy,
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku,
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout příslušný produkt, službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebujeme.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje (identifikační, kontaktní, údaje o bonitě a o využívání služeb), a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (tento zákon upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy),
 • zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí (tento zákon upravuje činnost zprostředkování pojištění a postavení smluvních stran, zastupující pojistitele)
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů)

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY S SERVIS PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů S SERVIS a případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu
 • příprava smlouvy na vaši žádost – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy
 • řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod.
 • zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k obsluze vašeho produktu
 • analýzy vašich profilových údajů a údajů o produktech a službách za účelem:
 • nastavení vhodných parametrů vaší smlouvy, o posouzení pojistného rizika,
 • prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s legislativou,
 • předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu, embarga,
 • plnění zákonných povinností pojišťovacích zprostředkovatelů vůči regulačním a státním orgánům.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁ S SERVIS

Identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis a u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

Kontaktní údaje - především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.

Údaje o využívání služeb - údaje o tom, které služby jste si u S SERVIS sjednali a jak je využíváte (např. sjednané pojistné smlouvy, záznamy z hlášení a řešení škodních událostí, záznamy jiné komunikace).

Údaje o zdravotním stavu- tyto údaje jsou na straně S SERVIS zpracovávány pouze v rámci specifických produktů pojištění, a to vždy pouze s vaším souhlasem.

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci S SERVIS. Pokud je zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech S SERVIS, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky S SERVIS a dodavateli. S SERVIS v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

 • společnostem zajišťujícím pojištění a zajištění
 • Česká pojišťovna, a.s. (IČO: 45272956),
 • Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group (IČO: 47116617),
 • UNIQA pojišťovna, a.s. (IČO: 49240480)
 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (IČO: 00151700),
 • Generali Poisťovňa, a. s. (IČO: 35709332),
 • externím spolupracovníkům S SERVIS a dodavatelům za účelem plnění smlouvy,
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,
 • regulátorovi za účelem dozoru nad činností S SERVIS podle zvláštního zákona.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Ze strany S SERVIS nedochází k předávání vašich osobních údajů do třetích zemí mimo EU.

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY V S SERVIS

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

VAŠE PÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás S SERVIS zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi S SERVIS poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na sídlo společnosti, či využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci s S SERVIS využíváte.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování, vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat pověřenci na e-mail jiri.feichtinger@akfz.cz, či se zeptat na tel. 737 270 438, v pracovní době od 8 do 16 hodin, nebo v sídle společnosti.