Kontakt

Sídlo společnosti

S SERVIS, s.r.o.
Horní náměstí 264/18
669 02 Znojmo

tel: +420 956 785 111
e-mail: pojisteni@s-servis.cz

Více informací

Zeptejte se

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se nás zeptat na cokoliv, co Vás zajímá.

Kontaktujte nás !

Aktuálně

Sdělení předsedy představenstva

V Praze, 25. 9. 2020

Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi, abych Vás informoval o realizované změně v nastavení dosavadní spolupráce s Vámi a z toho plynoucím cíli - posílit naše dosavadní obchodní aktivity v oblasti pojištění v obou leasingových společnostech patřících do Finanční skupiny České spořitelny – sAutoleasing, a.s. a Erste Leasing a.s., který na trhu funguje pod značkou Leasing České spořitelny.

Pojištění průmyslu a podnikatelů

Pojištění majetku

Živelní pojištění
Pojištění pro případ poškození či zničení věcí živelní událostí (požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, pád předmětů, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, zemin nebo lavin, zemětřesení, kapalina z vodovodního zařízení, náraz dopravního prostředku).
Pojištění pro případ odcizení
Pojištění pro případ krádeže nebo loupeže pro případ, že pachatel překonal překážky chránící pojištěné věci před odcizením.
Pojištění skel
Pojištění pro případ rozbití skla včetně snímačů zabezpečovacího zařízení, fólií, nápisů.
Pojištění pro případ vandalismu
Pojištění pro případ vandalismu - úmyslného poškození či zničení věci.
Pojištění strojů
Pojištění pro případ poškození nebo zničení stroje v důsledku jakékoli nahodilé události, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost a není pojistnými podmínkami vyloučena.
Pojištění elektronických zařízení
Pojištění pro případ poškození nebo zničení elektronického zařízení.
Pojištění posla
Pojištění pro případ loupeže přepravovaných peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou.
Pojištění věcí během silniční dopravy
Pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení věcí během silniční dopravy, např. dopravní nehoda, živel, odcizení.
Pojištění pro případ přerušení provozu
Pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu kryje ušlý zisk a stálé náklady.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu
Pojištění odpovědnosti za škodu zabezpečuje pojištěnému, aby za něho pojišťovna uhradila škodu způsobenou jinému v souvislosti s jeho podnikatelskou činností.

Předmětem pojištění je

 • odpovědnost za škodu na věci
 • odpovědnost za škodu na zdraví nebo životě
 • odpovědnost za následnou finanční škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
Podstatou tohoto produktu je pomáhat vám v případech vaší odpovědnosti za škodu způsobenou jinému vadou výrobku.
Předmětem tohoto pojistného produktu jsou:

 • škody způsobené jinému vadou výrobku (v případě, že pojištěný za takovou škodu na základě právního předpisu odpovídá)

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je upravena zákonem č. 59/1998 Sb., který usnadňuje spotřebiteli postup pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobené vadou výrobku tím, že mu dává možnost uplatňovat tento nárok přímo na výrobci, dovozci nebo dodavateli výrobku.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti (managementem společnosti)
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti zabezpečuje pojištěnému subjektu, aby za něho pojišťovna uhradila finanční škodu způsobenou třetí osobě porušením povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo managera obchodní společnosti nebo družstva.

Pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení
Tento produkt nabízí pojištění profesní odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.
Předmětem pojištění je

 • pojištění profesní odpovědnosti
 • pojištění obecné odpovědnosti
 • pojištění odpovědnosti za výrobek

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení. Zdravotnickým zařízením se rozumí privátní ordinace lékařů, lékárny, nemocnice či sanatoria, a to jak nestátní, tak i státní.

Program pro pojištění měst a obcí

Program pro pojištění měst a obcí je speciální druh pojištění určený zejména obcím a městům, dobrovolným svazkům a subjektům, jejichž zřizovatelem je obec (příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby, obchodní společnosti atd.).

Předmětem pojištění je

 • Budovy a ostatní nemovitosti
 • Odpovědnost obce a subjektů zřizovaných obcí za škodu způsobenou třetí osobě.

Krytí pojistných událostí

 • poškození či zničení věcí živelní událostí - požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, pádem předmětů, povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal, zemin nebo lavin, zemětřesením, kapalinou unikající z vodovodního zařízení, nárazem dopravního prostředku
  odcizení
 • vandalismus
 • rozbití skla včetně snímačů zabezpečovacího zařízení, fólií, nápisů
 • poškození nebo zničení stroje
 • poškození nebo zničení elektronického zařízení
 • poškození, zničení nebo odcizení věcí během silniční dopravy
 • přerušení nebo omezení provozu z důvodu požáru
 • odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě