Kontakt

Sídlo společnosti

S SERVIS, s.r.o.
Horní náměstí 264/18
669 02 Znojmo

tel: +420 956 785 111
e-mail: pojisteni@s-servis.cz

Více informací

Zeptejte se

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se nás zeptat na cokoliv, co Vás zajímá.

Kontaktujte nás !

Aktuálně

Sdělení předsedy představenstva

V Praze, 25. 9. 2020

Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi, abych Vás informoval o realizované změně v nastavení dosavadní spolupráce s Vámi a z toho plynoucím cíli - posílit naše dosavadní obchodní aktivity v oblasti pojištění v obou leasingových společnostech patřících do Finanční skupiny České spořitelny – sAutoleasing, a.s. a Erste Leasing a.s., který na trhu funguje pod značkou Leasing České spořitelny.

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Pojištění nemovitostí        

Pojištění nemovitostí poskytuje pojistnou ochranu obytných budov a souvisejících staveb, které jsou součástí pozemku, resp. pozemků, které jsou v jednotném funkčním celku s pozemkem, na němž je pojištěná budova umístěna.          
Předmětem pojištění může být tedy rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupa či chata, byt v osobním vlastnictví, garáž včetně součástí a příslušenství a dalších staveb, jako jsou ploty, bazény, skleníky apod. Tímto druhem pojištění lze pojistit budovu již ve fázi výstavby. Pojištěny jsou také stavební materiál a dočasné objekty, zařízení staveniště potřebné k nově zahajované stavbě (novostavbě) pojištěné budovy, pokud se nacházejí na a pozemcích, které jsou v jednotném funkčním celku s pozemkem, na němž je umístěna tato pojištění budova.          

Základní pojištění se vztahuje na škody způsobené:          
požárem, výbuchem nebo přímým úderem blesku          
pádem letadla, popř. jeho části nebo nákladu          
povodní nebo záplavou          
vichřicí nebo krupobitím          
sesouváním půdy nebo sněhových lavin          
zřícením skal nebo zemin          
pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů          
tíhou sněhu nebo námrazy          
zemětřesením
vodou vytékající z vodovodního zařízení
odcizením věcí krádeží vloupáním nebo loupeží
vandalismem
kouřem

Co ovlivňuje výši pojistného:
výše pojistné částky
výše zvolené spoluúčasti
rozsah sjednaných připojištění
lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně, či vloupání

Na co nezapomenout při sjednání:
správně stanovit dostatečnou pojistnou částku
zodpovědně zvolit rozsah pojistných nebezpečí
seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména limity a případnými výlukami z pojištění
zjistit, zda při likvidaci škody, bude tato hrazena v cenách nových či cenách časových, obecných          


Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je pojištěním souboru movitých věcí, nacházejících se na místě pojištění, tvořících zařízení domácnosti a sloužící jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti. Pojištěny jsou též součásti stavby a příslušenství budov jako např. plovoucí podlaha, kuchyňská linka, obklady stěn a stropů apod.          
Pojištěným místem jsou obytné prostory bytu na uvedené adrese a v některých případech i prostory mimo tento byt, jako např. půda, sklep či jiné nebytové prostory          

Základní pojištění se vztahuje na škody způsobené:          
požárem, výbuchem nebo přímým úderem blesku          
pádem letadla, popř. jeho části nebo nákladu          
povodní nebo záplavou          
vichřicí nebo krupobitím          
sesouváním půdy nebo sněhových lavin          
pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů          
tíhou sněhu nebo námrazy          
zemětřesením          
vodou vytékající z vodovodního zařízení
odcizením věcí krádeží vloupáním nebo loupeží
vandalismem

Současně je možné rozšířit formou připojištění o následující nebezpečí:
rozbití skel
škody způsobené nepřímým bleskem

Co ovlivňuje výši pojistného:
výše pojistné částky
způsob zabezpečení
výše zvolené spoluúčasti
lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně, či vloupání
pojištění věcí mimořádné hodnoty (např. starožitnosti, šperky, klenoty apod.)

Na co nezapomenout při sjednání:
správně stanovit dostatečnou pojistnou částku          
zodpovědně zvolit rozsah pojistných nebezpečí          
seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména s podmínkami zabezpečení a výlukami z pojištění          
zjistit, zda při likvidaci škody, bude tato hrazena v cenách nových či cenách časových, obecných           


POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit. Takováto škoda může být způsobena na majetku, zdraví či životě, např. při neúmyslném poškození nebo rozbití zboží v obchodě, při vyplavení sousedního bytu, při vzniku úrazu na chodníku před domem, kde je pojištěný povinen zabezpečovat jeho úklid, při vzniku škody způsobené zaměstnavateli atd.. Ochrana je poskytována tak, že pojišťovna za pojištěného poškozenému subjektu náhradu škody uhradí.          

V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života (Občanská odpovědnost) bývají pojištěny všechny osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti (nejčastěji manžel/manželka a děti).

Občanská odpovědnost
Tento pojistný produkt se nejčastěji sjednává s pojištěním domácnosti nebo pojištěním rodinného domu. Pojištění se vztahuje na všechny osoby, které žijí ve společné domácnosti s tím, kdo pojistnou smlouvu uzavře. Toto pojištěné kryje rizika běžného občanského života např. vytopení sousedů, nechtěné škody způsobeny dětmi, domácími zvířaty apod.

Odpovědnost za škodu z výkonu povolání
Každý zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za neúmyslně způsobené škody při výkonu povolání až do výše 4,5 násobku svého platu. Jak již název napovídá, tento pojistný produkt chrání pojištěného právě pro případ takových škod.